1. Az adatkezelési tájékoztató célja
  Nagy Tamás Albert egyéni vállalkozó (Székhely: 1027 Budapest, Erőd utca 6.
  Fsz./2. Ny.sz.: 54249855, adószám: 55553285-1-41 a továbbiakban, szolgáltató,
  adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
  közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
  minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti
  jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
  elvárásoknak.
  Nagy Tamás Albert egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a
  www.otthonujitok.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során, a
  honlapon érdeklődők, illetve azon ajánlatot kérők, (a továbbiakban együttesen
  Érintett) személyes adatait kezeli.
  Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
  folyamatosan elérhetők a www.otthonujitok.hu/adatvedelmi-tajekoztato címen.
  Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
  megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
  az érintetteket.
  Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg
  nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
  Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
  kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
  tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
  olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
  garantálja.
 2. Az adatkezelő elérhetősége
  Név: Nagy Tamás Albert egyéni vállalkozó
  Székhely és levelezési cím: 1027 Budapest, Erőd utca 6. Fsz./2.
  Nyilvántartási szám: 54249855
  Adószám: 55553285-1-41
  Képviselő telefonszáma: Nagy Tamás 06 30 1454 252
  Email cím: info@otthonujitok.hu
 3. A kezelt személyes adatok köre
  A felhasználóktól különböző szolgáltatások eléréséhez különböző személyes
  adatokat kérünk, az adattakarékosság elvét figyelembe véve.
  Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következők:
  3.1 Kapcsolat felvételi adatok
 • Név (kötelező mező)
 • Email cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás
  kezdeményezéséhez)
 1. Cookie-k (Sütik)
  Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie,
  süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett
  azonosítására.
  4.1.Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
  böngészhessék a szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott
  elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
  (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
  automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
  eszközről.
  4.2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
  A szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is.
  A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szolgáltató
  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a
  weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény
  javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató
  számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében
  maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
  A Google Analytics esetében a Szolgáltató megtette azokat a beállításokat a
  weboldal kódjában, amely szerint a Google Analytics anonimizálja az Érintett IP
  címét, így az többé nem beazonosítható, a Szolgáltató számára még átadásra nem
  kerül. Bővebben erről a technológiáról:
  https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu
  A Google Anlytics cookiek azonosításáról és jellemzőiről:
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
  4.3. Hirdetéshez igénybe vett cookie-k
  A Szolgáltató Google AdWords és Facebook hirdetéseket használ. Ezek a hirdetési
  eszközök cookiekat alkalmaznak a működésük során, amelyek segítenek, hogy az
  Érintettek számára releváns hirdetések jelenjenek meg. A Szolgáltató Google
  Adwords, valamint Facebook által biztosított remarketing kódokat használja
  honlapján.
  A települt cookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupán
  segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos
  hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott
  más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.
  Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a
  Google illetve a Facebook hirdetési beállítások felületén.
  Ehhez segédlet:
  https://myaccount.google.com/privacy
  https://www.facebook.com/ads/preferences
  A Cookie használat leállítása, tiltása
  A böngésző beállításainak módosítása:
  A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt
  arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
  ● hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  ● hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  ● hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  ● hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
  Blokkoló böngésző kiegészítések:
  Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az
  ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló
  kiegészítőt.
  Külső megoldás igénybevétele a cookie menedzsmentre:
  Az Érintett külső weboldalak segítségével menedzselheti, hogy a számítógépén
  milyen Szolgáltatók számára engedélyez hirdetési coockie tevékenységet. Az egyik
  megoldás, a magyar nyelven is elérhető AdChoices.
 2. Az adatok fizikai tárolási helyei
  Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba
  hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
  Ön megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata
  során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során
  technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon
  adatai, melyeket a webfolio.hu és fotofolio.hu domain-ek és aldomain-jeik rendszerei
  a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
  Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett
  esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.otthonujitok.hu
  fér hozzá.
 3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
  Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi
  igénybe:
  Tárhelyszolgáltatás:
  Tárhely.Eu Kft.
  +36 1 789-2-789
  1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
  www.tarhely.eu
  Megismert adatok köre: www.otthonujitok.hu domain-en található weboldal tartalma,
  ezen domain-re alapuló email címre érkező emailek.
  Google Analytics:
  Google Inc., Mountain View, California, USA
  Megismert adatok köre: a www.otthonujitok.hu weboldal látogatóinak – anonimizált,
  személyhez nem köthető – IP címe.
  Facebook oldal:
  Facebook Inc.
  Menlo Park, California, USA
  Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
  Megismert adatok köre: felhasználónév, hozzászólás.
  6.1 Adattovábbítás harmadik országba
  Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi
  határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).
  Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook
  (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.
 4. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
  személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
  törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat
  felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
  7.1 Tájékoztatáshoz való jog
  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
  részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben
  említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
  tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan
  és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
  7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
  vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
  adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
  következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  ● az adatkezelés céljai;
  ● az érintett személyes adatok kategóriái;
  ● azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
  személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
  harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  ● a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  ● a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
  ● a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  ● az adatforrásokra vonatkozó információ;
  ● az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
  alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
  következményekkel jár.
  Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja
  meg a tájékoztatást.
  7.3 Helyesbítés joga
  Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
  helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
  7.4 Törléshez való jog
  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
  kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
  adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
  gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját
  képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett
  tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat
  az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
  teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a
  véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
  céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
  vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
  adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
  végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási,
  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
  vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
  Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
  valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
  pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az
  adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az
  adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
  az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
  korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
  adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
  szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
  csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
  érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
  jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
  közérdekéből lehet kezelni.
  7.6 Adathordozáshoz való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére
  bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
  formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  7.7 Tiltakozás joga
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
  tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
  közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
  szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
  érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
  alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
  kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
  amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
  szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez kapcsolódnak.
  7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
  adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
  joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  7.9 Visszavonás joga
  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
  7.10 Bírósághoz fordulás joga
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
  bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125
  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 5. Egyéb rendelkezések
  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
  tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó
  hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi
  és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
  felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
  illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
  Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
  körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.